Inscripció del candidat
* Camps obligatoris
Dades personals
Nom:*   Cognoms:*
Cal que el nom i els cognoms siguin exactament els indicats en el DNI.
Tipus Document:*   NIF/NIE:*
ex: NIF: 00000000X
ex: NIE: X0000000X
Nacionalitat:*      
Tipus Autorització:*   Data validesa:*
ex: 12/02/2010
No obligatòria si és Règim Comunitari
Motiu de concesió:*
Observacions:*
Data de naixement:*
ex: 12/02/2010
Sexe:*
Si disposa de certificat de reconeixement de discapacitat, aquest és:   
Adreça
Adreça:*
Codi postal:*
Província:*   Població:*
Mitjans de contacte
Telèfon mòbil:*
Telèfon fix:
Correu electrònic:*
Estudis
Cal indicar la titulació màxima adquirida.
Títol:* Cursant:  
Nom del centre:*
Formació TIC
Office:*   Retoc digital d'imatges:*
Internet:*   Xarxes Socials:*
Idiomes
Català:* Nivell Oral:   Nivell Escrit:   Nivell Llegit:
Castellà:* Nivell Oral:   Nivell Escrit:   Nivell Llegit:
Tens experiència com a docent? * No  
En cas afirmatiu: Quina?
Disponibilitat
Disponibilitat:*
Zones geogràfiques (selecciona la població o poblacions on vols impartir els tallers)
Comunitat Autònoma:* Província:*   Comarca:*
Poblacions:
Comunitat Autònoma: Província:   Comarca:
Poblacions:
Documentació
Adjuntar currículum:*  (max 6MB) 
Dades necessàries per completar la sol·licitud:
NASS:* ex: NASS: 00/00000000/00
IBAN Entitat Oficina DC Compte
Compte corrent:*
Recorda que per tal de poder tramitar el teu contracte necessitem que adjuntis la següent documentació:
  • Fotocòpia del NIF/NIE (ambdues cares i vigent).
  • Document (fotocopia o captura) on aparegui el teu número d'afiliació a la Seguretat Social (NASS). Pot ser un document de la Seguretat Social, informe de vida laboral, nòmina...
  • Document (fotocopia o captura) on aparegui el número de compte corrent i el titular del compte. Pot ser la llibreta del banc, un rebut domiciliat...
  • Fotografia actual mida carnet.

NIF/NIE:*  (max 6MB) 
NASS:*  (max 6MB) 
Compte corrent:*  (max 6MB) 
Fotografia:*  (max 6MB) 
LOPD:

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i demés legislació concordant, s'informa els usuaris i usuàries d'aquest web que les dades que lliurament ens subministrin, incloent-hi l'adreça electrònica, a través del formulari online i el/s document/s que hi adjunti/n, seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal sota la responsabilitat de la Fundació Politècnica de Catalunya, amb la finalitat de seleccionar candidats per treballar per a la Fundació Politècnica de Catalunya, així mateix el cedent manifesta la total veracitat de les dades contingudes ta la seva situació actual tant en el formulari com en el/s document/s adjunt/s.

En qualsevol moment, el cedent pot exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals, mitjançant petició escrita dirigida a la Fundació Politècnica de Catalunya, departament d'Assessoria Jurídica i Recursos Humans, carrer de Badajoz, 73-77, 08005 Barcelona, o bé a través del correu electrònic tic.gent.gran@fpc.upc.edu

El sol·licitant o candidat assegura la plena validesa i veracitat dels documents i les dades aportades.
Si vols modificar les teves dades envia un email a: tic.gent.gran@fpc.upc.edu