Inscripció del candidat
* Camps obligatoris
Dades personals
Nom:* Cognoms:*
Cal que el nom i els cognoms siguin exactament els indicats en el DNI.
Tipus Document:* NIF/NIE:*
ex: NIF: 00000000X
ex: NIE: X0000000X
Data validesa:*
ex: 12/02/2030
Tipus Autorització:*
Motiu de concesió:*
Observacions:*
Nacionalitat:*
Data de naixement:*
ex: 12/02/2010
Sexe:*
Si disposa de certificat de reconeixement de discapacitat, aquest és:
Adreça
Cal indicar l'adreça postal completa (tipus i nom de la via, número de l'edifici, bloc, escala, pis i porta).
Adreça:*
Codi postal:*
Província:* Població:*
Mitjans de contacte
Telèfon mòbil:*
Telèfon fix:
Correu electrònic:*
Estudis
Cal indicar la titulació màxima adquirida.
Títol:* Cursant:
Nom del centre:*
Formació TIC
Office:* Retoc digital d'imatges:*
Internet:* Xarxes Socials:*
Idiomes
Català:* Nivell Oral: Nivell Escrit: Nivell Llegit:
Castellà:* Nivell Oral: Nivell Escrit: Nivell Llegit:
Tens experiència com a docent? * No
En cas afirmatiu: Quina?
Disponibilitat
Disponibilitat:*
Zones geogràfiques (selecciona la població o poblacions on vols impartir els tallers)
Comunitat Autònoma:* Província:*   Comarca:*
Poblacions:
Comunitat Autònoma: Província:   Comarca:
Poblacions:
Comunitat Autònoma: Província:   Comarca:
Poblacions:
Documentació
Adjuntar currículum:*  (max 6MB) 
Dades necessàries per completar la sol·licitud:
Recorda que per tal de poder tramitar el teu contracte necessitem que adjuntis la següent documentació:
  • Fotocòpia del NIF/NIE (ambdues cares i vigent).
  • Document (fotocopia o captura) on aparegui el teu número d'afiliació a la Seguretat Social (NASS). Pot ser un document de la Seguretat Social, informe de vida laboral, nòmina...
  • Document (fotocopia o captura) on aparegui el número de compte corrent i el titular del compte. Pot ser la llibreta del banc, un rebut domiciliat...
  • Fotografia actual mida carnet.

NIF/NIE:*  (max 6MB) 
NASS:*  (max 6MB) 
Compte corrent:*  (max 6MB) 
Fotografia:*  (max 6MB) 
Revisió mèdica

En compliment del previst en l'article 22 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i demés legislació complementària que la desenvolupa, a continuació haureu de donar la vostra conformitat a la realització o no al reconeixement mèdic.

Aquest reconeixement és totalment voluntari, tant si decidiu fer-lo o no, heu de complimentar el següent formulari abans de l'inici de la relació laboral.


amb NIF/NIE , declaro que havent estat informat dels riscos derivats del meu lloc de treball, i de la possibilitat de realitzar-me un reconeixement específic per a determinar possibles danys derivats d'aquests riscos.

Si, dono la meva conformitat a fer-me el reconeixement mèdic.
Selecciona el centre on voldries fer la revisió mèdica:
No desitjo fer-me el reconeixement mèdic.
He llegit i accepto la política de protecció de dades